Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 2017


Årsmöte 2016/2017 i Lejonkulan Petanque Club
org.nr: 822003-2158

Tid                   16 november 2017 19.00 – 20.00

Plats                Boulehallen, Linköping

Närvarande     Enligt bilagd närvarolista

 

§ 1         Upprop och fastställande av röstlängd

Fastslog årsmötet att upprätta en närvarolista som röstlängd (bilaga), 31 medlemmar + ordföranden samt 2 blivande medlemmar.

§ 2         Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastslog årsmötet att mötet har utlysts i god tid och i enlighet med föreningens stadgar.

§ 3         Fastställande av dagordningen

Fastställdes föreslagen dagordning.

§ 4         Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valde årsmötet Johan Nilsson som ordförande och Ulf Bolve som sekreterare för mötet.

§ 5         Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
              dagens protokoll tillika rösträknare

Valde årsmötet Gabriella Karp och Håkan Eriksson till justeringsmän och rösträknare.

§ 6        Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

Föredrog ordförande styrelsens årsberättelse.

Rättelser och tillägg:

13- dagssingeln
Rättelse: Håkan E ändras till Håkan J

Linköping Bouleserie
Tillägg:  Utomhus Div 2 B Vinnare: Nedslaget

Ny sida 12 delades ut, nu med komplett innehåll.

Efter föredragning och frågestund fastställde årsmötet berättelsen.

§ 7         Revisionsberättelse

Föredrog revisor Jan Åsberg revisionsberättelsen.

§ 8         Årsbokslut

Föredrog kassören föreningens bokslut för det gångna verksamhetsåret. Efter några frågor och förtydliganden fastställde årsmötet bokslutet.

§ 9         Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen den
              tid som revisionen omfattar

I enlighet med förslag i revisionsberättelsen beviljade årsmötet ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 10      Förslag väckt av styrelsen och inkomna motioner

Styrelsens förslag avseende årsavgifter behandlas i § 11.

Styrelsen föreslog att årets resultat samt det egna disponibla kapitalet över i ny räkning.

Beslut i enlighet med styrelsen förslag.

Inga motioner hade inkommit.

§ 11      Fastställande av medlemsavgift för 2018

Fastställdes medlemsavgiften för 2018, i enlighet med styrelsens förslag, till:

Medlemsavgift senior                               400 kr (inkl licens)

Medlemsavgift senior förstagångs           150 kr (inkl licens)

Medlemsavgift junior                                100 kr (inkl licens)

Medlemsavgift familj                                800 kr (inkl licens)

Stödmedlem                                             150 kr

§ 12       Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 med rättning.

§ 13        Fastställande av budget för det kommande
               verksamhetsåret

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017-2018.

§ 14       Val av föreningens ordförande för en tid om ett år

Valberedningens förslag:    Omval av Johan Nilsson

Valde årsmötet Johan Nilsson till ordförande för nästa verksamhetsår.

§ 15       Val av två styrelseledamöter om vardera två år

Valberedningens förslag: Inger Björling (omval) och Hans Hydén (nyval).

Valde årsmötet Inger Björling och Hans Hydén som styrelseledamöter på två år.

§ 16       Val av suppleant till styrelsen för en tid om ett år

Valberedningens förslag: Ann Gustafsson (omval)

Valde årsmötet Ann Gustafsson till styrelsesuppleant på ett år.

§ 17       Val av revisor och revisorssuppleant för en tid om ett år

Valberedningens förslag: Omval av Jan Åsberg som revisor och omval av Bo Eriksson som revisorsuppleant

Valde årsmötet Jan Åsberg som revisor och Bo Eriksson som revisorsuppleant för ett år.

§ 18      Val av två ledamöter till valberedningen för en tid om
             vardera ett år

Valde årsmötet Göran Gustavsson och Gebbe Björkman till valberedning för ett år med Gustavsson som sammankallande.

§ 19      Prisutdelning

Då vandringspriserna tyvärr glömts bort, vilket styrelsen djupt beklagar, delade ordförande ut en kram till alla vinnare (som ville ha) och lovade att snarast rätta till misstaget

Årets KM-segrare:

Singel                 Gebbe Björkman

MixedDubbel      Eva Bolve och Jan Åsberg

Trippel                Per & Margareta Lindroth och Håkan Johnsson

Skytte                 Bo Eriksson

§ 20                    Övriga frågor

Kassören tackade avgående ledamot Rasmus Kling för åren i styrelsen med en gåva.

Till nästa år bör styrelsen ändra på ordningsföljden i dagordningen för att ge ett naturligare flöde på punkterna.

§ 21                    Mötets avslutande

Tackade ordföranden årsmötet genom att förklara mötet avslutat och bjöd in till kaffe och räkmacka

 

Linköping 16 november 2017

Ulf Bolve
Mötessekreterare

 

Justeras 

Johan Nilsson
Ordförande                           
Gabriella Karp          Håkan Eriksson
                                             justeringsman           justeringsman

Bilaga:

Röstlängd och närvarande vid årsmötet den 16 november 2017 kl. 19.00.

Lennart Andersson
Karin Berg
Gebbe Björkman
Stefan Blom
Ulf Bolve
Bo Eriksson
Håkan Eriksson
Monika Eriksson
Siv Eriksson
Berit Ermanno
Ann Gustafsson
Irma Gustafsson
Göran Gustavsson
Hans Hydén
Arne Johansson
Birgit Johansson
Göthe Johansson
Ingegerd Johansson
Håkan Jonsson
Gabriella Karp
Rasmus Kling
Åke Lindell
Mats Lindgren
Per-Inge Malm
Göte Petersson
Harriet Petersson
Gitten Råsander
Ivan Stipic
Curt Ziemke
Jan Åsberg
Torkil Åsenhed

Magnus Bergström                             ej i röstlängd
Anna Oldbring Jonsson                      ej i röstlängd
Johan Nilsson (ordförande)                ej i röstlängd

Uppdaterad: 01 DEC 2017 12:26 Skribent: Ulf Bolve
Epost: This is a mailto link

BOULE 2020 INOMHUS

TILL 2020 INOMHUS

 

LEJONKULAN PC

är medlem i Linköpings Idrottsförbund, Östsvenska Bouleförbundet och Svenska Bouleförbundet.

 

VI ANVÄNDER KLÄDER FRÅN

 

TACK TILL

 

ALL INFO OM VÅRA KLUBBKLÄDER HITTAR DU HÄR

Postadress:
Lejonkulan PC Linköping - Boule
Johan Nilsson, Westmansgatan 42
58216 Linköping

Kontakt:
Tel: 0133400292, 013208277
E-post: This is a mailto link

Se all info